Informace o našich produktech na 608 207 091
Online podpora

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti -

SOFICO-CZ, a.s.

 

sídlo: T. G. Masaryka 64/12, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 275 09 893,

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,

  vložka 2576

svolává v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná dne 29.6.2017 od 13.00 hodin

v administrativní budově v sídle akciové společnosti – T. G. Masaryka 64/12, Předměstí,
568 02 Svitavy.

 

Prezence akcionářů od 12.30 hodin.

 

Pořad jednání valné hromady:

 

1.  Zahájení, schválení organizace hlasovacího práva.

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje organizaci hlasovacího práva.

 

Odůvodnění: Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva Ing. Karel Pečinka. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady a přednese organizaci hlasovacího práva. Organizace hlasovacího práva se schvaluje z důvodu řádného průběhu valné hromady.

 

2. Volba orgánů valné hromady.

 

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele  a ověřovatele zápisu valné hromady.

 

Odůvodnění: Dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti orgány valné hromady volí valná hromada.

 

3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření společnosti, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok  2016.

 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok  2016.

 

Odůvodnění: Představenstvo pracovalo řádně s péčí řádného hospodáře a v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016.

 

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2016.

 

Odůvodnění: Dle § 83 a § 447 zákona o obchodních korporacích informuje dozorčí rada o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření a sdělí valné hromadě své stanovisko. Zpráva dozorčí rady za rok 2016 obsahuje informace o činnosti dozorčí rady za rok 2016, když dozorčí rada vyvíjela svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

 

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016.

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016.

 

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením. § 421 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2016 byla řádně vypracována, ověřena auditorem, obsahuje všechny náležitosti předepsané platnými právními předpisy.

 

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016.

 

Návrh usnesení: Valná hromada  tímto rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2016 po zdanění ve výši 673.035,28 Kč takto :  zisk bude převeden na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let

 

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016  odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

 

7. Volba členů představenstva.

 

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva Ing. Davida Klodnera, nar. 5.12.1978, bytem Svitavy, Lány,  U Vodárny 962/16, Ing. Karla Pečinku, nar. 31.5.1979, bytem Vendolí 333.

 

Odůvodnění: Ing. Davidovi Klodnerovi a Ing. Karlovi Pečinkovi skončilo funkční období. Představenstvo má za to, že dosavadní výkon funkce členů představenstva byl Ing. Davidem Klodnerem a Ing. Karlem Pečinkou vykonáván řádně a tedy jej opětovně navrhuje do této funkce.

 

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva včetně výše odměny členů představenstva.

 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny členů představenstva Ing. Davida Klodnera, Ing. Karla Pečinky  ve znění předloženém představenstvem.

 

Odůvodnění: Jedná se o smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva včetně výše odměny.

 

9. Diskuse k projednávaným bodům pořadu valné hromady.

 

10. Schválení usnesení řádné valné hromady.

 

11. Závěr.

 

Do řádné účetní závěrky za rok 2016, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 je možné zdarma nahlédnout v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. každý pracovní den od 29.5. 2017 do 28.6. 2017 v sídle společnosti SOFICO-CZ, a.s. od 9.00 do 13.00 hodin.

 

Řádná účetní závěrka za rok 2016, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 jsou uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách SOFICO-CZ, a.s.: www.sofico.cz a budou zde uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady (§ 436 odst. 1 věta druhá zákona č.  90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

 

Poučení:

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým statutárním orgánem a při prezenci předloží platný výpis z obchodního rejstříku nebo za právnickou osobu jedná zástupce na základě písemné plné moci a je povinen při prezenci předložit písemnou plnou moc opravňující ho k jednání na valné hromadě.

Akcionář – fyzická osoba, pokud jedná osobně, je povinen se prokázat při prezenci platným občanským průkazem a pokud za tohoto akcionáře jedná zástupce, pak předloží při prezenci písemnou plnou moc.

 

Ve Svitavách dne 26.5.2017

Za představenstvo SOFICO-CZ, a.s.:
Ing. Karel Pečinka

předseda představenstva

Příloha:

- vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016

 

Výkaz zisků a ztrát

Rozvaha